Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Zaid bin Tsabit, Pengumpul Al-Qur'an

zaid bin tsabit

Bila Anda membawa Al-Qur'an dengan tangan kanan dan menghadapkan wajah kepada-Nya dengan sepenuh hati, lalu Anda menelusuri lembaran demi lembaran, surat demi surat atau ayat demi ayat, ketahuilah bahwa di antara orang yang telah berjasa besar terhadap Anda, hingga Anda dapat bersyukur dan mengenal karya besar ini, ialah seorang manusia utama yang bernama Zaid bin Tsabit. Semua peristiwa tentang pengumpulan Al-Qur'an menjadi satu mushaf akan selalu menyebut seorang sahabat yang mulia ini.

Seandainya diadakan penaburan bunga sebagai penghormatan dan kenang-kenangan terhadap mereka yang mendapat berkat karena telah mempersembahkan jasa yang tidak ternilai dalam menghimpun, menyusun, menertibkan dan memelihara kesucian Al-Qur'an, hak Zaid bin Tsabit untuk menerima bunga-bunga penghormatan dan penghargaan itu tentu sangat besar.

Ia adalah seorang Ansharyang berasal dari Madinah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, umurnya baru 11 tahun. Anak kecil ini ikut masuk Islam bersama-sama keluarganya yang lain yang juga memeluk Islam. Ia mendapat berkah karena didoakan oleh Rasulullah . Orang tuanya membawa dirinya untuk ikut bersama-sama dalam Perang Badar, namun Rasulullah tidak membolehkan dirinya untuk ikut karena umur dan tubuhnya yang masih kecil.

Pada Perang Uhud ia bersama teman-teman sebayanya menghadap lagi kepada Rasul  dan memohon agar dapat diterima dalam barisan Mujahidin, bahkan para keluarga anak-anak ini pun mendukung sepenuhnya permintaan mereka sangat berharap dikabulkan.Rasul mengamati pasukan berkuda cilik itu dengan pandangan yang penuh dengan rasa syukur.

Beliau sepertinya masih keberatan untuk merekrut mereka dalam perang kali ini. Namun, salah seorang di antara mereka yang bernama Rafi' bin Khudaij tampil di hadapan Rasulullah dengan membawa tombaknya, lalu memainkannya dengan gerakan yang lihai dan menakjubkan. Ia lalu berkata kepada Rasulullah,“Sebagaimana engkau lihat, aku adalah seorang pelempar tombak yang mahir, karena itu izinkanlah aku untuk ikut."

Rasul  mengucapkan selamat terhadap pahlawan muda yang sedang dalam masa pertumbuhan ini sambil memandanginya disertai senyuman puas, lalu mengizinkannya untuk ikut berperang.

Melihat itu, pembuluh darah rekan-rekannya pun mendidih. Anak remaja kedua yang bernama Samurah bin Jundub tampil ke depan dan dengan penuh kesopanan ia memperlihatkan kedua lengannya yang kuat dan kekar. Beberapa orang dari keluarganya mengatakan kepada Rasul, “Samurah mampu merobohkan orang berbadan tinggi sekalipun."

Rasul  menyambutnya dengan senyuman yang penuh kasih sayang dan mengizinkannya ikut berperang. Kedua remaja ini memang telah berumur lima belas tahun, di samping pertumbuhan badan juga kuat.

Masih tersisa enam remaja lain selain mereka berdua, di antaranya Zaid bin Tsabit dan Abdullah bin Umar.Mereka terus saja berusaha dengan segala upaya agar diizinkan ikut berperang, ada yang mengungkapkannya dengan memohon-mohon dengan penuh harapan, ada yang sampai menangis, dan ada juga yang menunjukkan otot-otot lengan mereka. Tetapi, karena usia mereka yang masih terlalu muda dan tulang tubuh mereka yang masih lemah, Rasul  menjanjikan mereka untuk ikut di pertempuran mendatang.

Zaid sendiri bersama rekan-rekannya memulai peran mereka sebagai mujahid di jalan Allah dalam Perang Khandaq, pada tahun V hijrah.

Kepribadiannya sebagai seorang Muslim yang beriman terus tumbuh dengan cepat dan menakjubkan. Ia bukan hanya terampil sebagai pejuang, melainkan juga sebagai tokoh intelektual yang memiliki beragam keunggulan. Ia tidak henti-hentinya menghafal Al-Qur'an, menuliskan wahyu untuk Rasulnya, serta unggul dalam ilmu dan hikmah.

Ketika Rasul mulai menyampaikan dakwahnya ke seluruh negeri di luar Madinah, dan mengirimkan surat kepada para raja dan kaisar dunia, beliau mengutus Zaid mempelajari beberapa bahasa asing, dan ia pun berhasil menguasainya dalam waktu yang singkat.

Demikianlah kepribadian Zaid bin Tsabit menjadi cemerlang, dan mendapatkan tempat yang mulia di tengah-tengah masyarakat Muslim. Ia menjadi orang yang dihormati dan dihargai oleh kaum muslimin. Asy-Sya'bi mengatakan, “Zaid hendak pergi dengan berkendara, namun Ibnu Abbas memegangkan tali kendali tunggangannya. Zaid berkata kepadanya, 'Tidak perlu begitu, wahai putra paman Rasulullah." Ibnu Abbas langsung menyahut, “Tidak, beginilah seharusnya yang kami lakukan terhadap ulama kami.”

Qabishah mengatakan, "Zaid di Madinah mengendalikan kepemimpinan dalam bidang peradilan, fatwa, qira'ah, dan faraidh (pembagian harta warisan)."

Tsabit bin Ubaid mengatakan, “Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih humoris di rumahnya dan sosok yang lebih disegani di majelisnya selain Zaid."

Ibnu Abbas menuturkan, “Tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan sahabat Muhammad  mengakui bahwa Zaid bin Tsabit adalah orang yang dalam ilmunya."

Semua sifat tentang dirinya yang sering diungkapkan oleh para sahabatnya itu benar-benar menambah pengetahuan kita terhadap tokoh yang oleh takdir telah disediakan baginya tugas terpenting di antara semua tugas dalam sejarah Islam, yaitu tugas menghimpun Al-Qur'an.

Sejak wahyu mulai diturunkan kepada Rasulullah  agar beliau termasuk orang-orang yang menyampaikan peringatan, di mana proses Al-Qur'an dan dakwah selanjutnya itu diawali dengan ayat yang menakjubkan berikut ini:

Bacalah dengan (menyebut) nama Rabb-mu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabb-mulah Yang Mahamulia.Yang mengajar (manusia) dengan pena.Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. (Al-'Alaq: 1-5)

Sejak permulaan itu, wahyu turun menyertai Rasulullah  setiap beliau berpaling menghadapkan wajahnya ke hadirat Allah, sambil mengharapkan cahaya dan petunjuk-Nya. Wahyu itu diturunkan selama jangka waktu kerasulan, di mana sepanjang waktu itu beliau sibuk dengan suatu peperangan, dan berganti dengan peperangan yang lain. Beliau selama waktu itu mampu mengalahkan tipu daya dan permusuhan,yang terus datang silih berganti.

Selama waktu itu beliau membangun dunia baru. Dunia baru dengan segala makna baru yang ada. Selama itu wahyu itu terus turun dan Rasul membacakan dan menyampaikannya. Dan di sana ada satu kelompok yang diberkahi yang mencurahkan segala perhatian terhadap Al-Qur'an sejak hari-hari pertama. Sebagian tampil menghafalkannya semampunya dan sebagian yang lain mempunyai keterampilan menulis, sehingga mereka menjaga ayat-ayat tersebut dengan tulisan-tulisan mereka.

Dalam jangka waktu sekitar 21 tahun, Al-Qur'an turun ayat demi ayat, atau beberapa ayat disusul oleh beberapa ayat, sesuai dengan tuntutan keadaan dan sebab-sebabnya. Mereka yang ahli menghafal dan menuliskannya itu mendapat taufik yang besar dari Allah Ta'ala dalam melaksanakan tugas mereka.

Al-Qur'an tidak turun dalam satu waktu atau secara keseluruhan sekaligus, karena ia bukanlah kitab yang dikarang atau artikel yang disusun. Al-Qur'an merupakan dalil dan pedoman bagi umat baru yang dibangun secara alami, satu bata demi satu bata, hari demi hari,hingga akidah, perasaan, pikiran dan kemauannya terbentuk sesuai kehendak Ilahi. Ia tidak memaksakan secara membabi buta, tetapi menuntun umat ini sesuai dengan pengalaman atau tabiat manusiawi untuk menempuh jalan ketaatan yang sempurna menuruti kehendak tersebut. Karena itu, Al-Qur'an datang secara berangsur-angsur sesuai dengan keperluan yang terjadi dalam perjalanannya yang terus berkembang, situasi yang selalu berubah,dan krisis yang muncul.

Seperti telah kami sebutkan sebelumnya, banyak penghafal dan penulis untuk menjaga Al-Qur'an. Di antara pemimpin dalam urusan ini ialah Ali bin Abu Thalib, Ubai bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan seorang yang mempunyai kepribadian yang mulia yang sedang kita bicarakan sekarang ini, yaitu Zaid bin Tsabit.Semoga Allah ridha kepada mereka semua.

Setelah wahyu turun secara sempurna dan pada masa-masa akhir dari turunnya wahyu tersebut, Rasul membacakannya kepada kaum muslimin secara tertib menurut urutan surat dan ayat-ayatnya. Setelah beliau wafat, kaum muslimin segera disibukkan oleh peperangan menghadapi kaum yang murtad. Dalam pertempuran Yamamah yang telah kita bicarakan sebelumnya, tepatnya saat kita membicarakan Khalid bin Al-Walid dan Zaid bin Al-Khatthab, banyak ahli baca dan ahli hafal Al-Qur'an yang gugur syahid.

Meski api kemurtadan masih membara, Umar bergegas menghadap Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq dan dengan gigih memohon kepadanya agar segera mengumpulkan Al-Qur'an sebelum sisa qari' dan huffazh itu gugur semua sebagai syuhada. Khalifah akhirnya meminta petunjuk kepada Rabbnya dengan shalat istikharah, lalu berunding dengan para sahabatnya. Kemudian ia memanggil Zaid bin Tsabit. Ia berkata dan surat demi surat dari hafalan para huffazh dan dari tulisan. Dengan menimbang, membandingkan, dan memeriksa satu dengan lainnya, akhirnya ia dapat menghimpun Al-Qur'an yang tersusun dan teratur rapi.

Amalnya ini dinilai bersih oleh aklamasi atau kesepakatan para sahabat. Semoga Allah meridhai mereka yang hidup semasa dengan Rasul dan selalu mendengarkan Al-Qur'an itu dari beliau selama tahun-tahun kerasulan, terutama kalangan ulama, para penghafal, dan penulis di antara mereka.

Zaid melukiskan kesukaran besar yang harus dihadapi karena kesucian dan kemuliaan tugas tersebut, "Demi Allah, seandainya mereka memintaku untuk memindahkan gunung dari tempatnya, itu tentu lebih mudah kurasa bagiku daripada perintah mereka menghimpun Al-Qur'an.”

Memang benar, seandainya Zaid harus memikul satu atau beberapa gunung di atas pundaknya, itu pasti lebih ia sukai daripada bila ia melakukan satu kesalahan-meskipun sangat kecil-dalam menuliskan ayat atau menyusunnya menjadi satu surat. Semua kengerian terbayang dalam hati dan tanggung jawab agamanya bila seandainya ia melakukan kesalahan seperti itu, bagaimanapun juga kecilnya atau tanpa disengaja olehnya.Tetapi, taufik Allah mendampinginya, dan selain itu janji-Nya pun bersamanya, dalam firman-Nya:

Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Adz-Dzikr (Al-Qur'an), dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya.(Al-Hijr:9).

Zaid sukses melaksanakan tugas penting itu, dan telah menyelesaikan kewajiban dan tanggung jawab sebaik-baiknya.

Ini merupakan tahap pertama pengumpulan Al-Qur'an. Namun, penghimpunan kali ini masih tertulis dalam banyak mushaf. Meskipun perbedaan tanda baca memang terjadi antara satu mushaf dan mushaf lainnya, pengalaman meyakinkan para sahabat Rasul  mengharuskan penyatuan semua itu dalam satu mushaf saja.

Pada masa Khalifah Utsman, kaum muslimin terus-menerus melanjutkan perjuangannya dalam membebaskan manusia dari penindasan penguasa di negeri-negeri lain, meninggalkan Madinah dan merantau ke pelosok-pelosok yang jauh. Saat setiap harinya orang berbondong-bondong masuk Islam dan berjanji setia kepadanya. Ketika itulah tampak jelas hal-hal yang berbahaya yang diakibatkan oleh perbedaan beberapa mushaf, yakni timbulnya perbedaan bacaan terhadap Al-Qur'an, sampai-sampai di kalangan para sahabat generasi awal dan angkatan pertama. Oleh karena itu, segolongan sahabat yang dikepalai oleh Hudzaifah bin Al-Yaman tampil menghadap Utsman, dan menjelaskan keperluan yang mendesak untuk menyatukan mushaf.

Khalifah akhirnya melakukan shalat istikharah kepada Rabbnya, lalu berunding dengan sahabat-sahabatnya. Sebagaimana Abu Bakar dulu meminta tenaga Zaid bin Tsabit, sekarang Utsman pun meminta bantuan tenaganya. Maka Zaid mengumpulkan para sahabat dan orang yang dapat membantunya. Mereka mengambil beberapa mushafdarirumah Hafshah binti Umar yang selama ini dipelihara dengan baik di sana. Mulailah Zaid dan para sahabatnya melaksanakan tugas tersebut.

Semua pihak yang membantu Zaid adalah penulis-penulis wahyu dan penghafal Al-Qur'an. Namun, bila terdapat perbedaan dan ternyata sedikit sekali terdapat perbedaan itu, mereka selalu berpegang kepada petunjuk dan pendapat Zaid, dan menjadikannya sebagai alasan kuat dan keputusan akhir.

Sekarang, kita dapat membaca Al-Qur'an yang mulia tersebut dengan mudah atau mendengarnya dari bacaan orang dengan merdu. Namun, sayang, hampir bisa dipastikan tidak pernah terbayang dalam pikiran kita tentang kesukaran-kesukaran hebat yang dialami oleh orang-orang yang telah ditentukan Allah untuk menghimpun dan memeliharanya.

Sejatinya, tidak ada bedanya kesukaran yang harus dialami oleh para pengumpul Al-Qur'an itu dengan dan nyawa-nyawa yang harus dikorbankan oleh mereka yang berjihad di jalan Allah. Keduanya adalah untuk mengukuhkan berdirinya agama yang benar di muka bumi ini dan melenyapkan kegelapan dengan cahayanya yang benderang. 

insyouf.com
insyouf.com Religi dan Motivasi + Wawasan

Posting Komentar untuk "Zaid bin Tsabit, Pengumpul Al-Qur'an"