Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Abu Bakar Ash- Shiddiq, Laki-laki Pertama yang Beriman kepada Rasulullah

kisah abu bakar ash shidiq

Nama lengkapnya Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab At-Taimi Al-Qurasyi. Sebelum masuk Islam ia bernama Abdul Ka'bah,lalu Rasulullah menamainya Abdullah. Ia digelari Ash-Shiddiq (yang membenarkan), biasa dipanggil Abu Bakar. Selain itu, ia juga digelari Al-Atiq' (yang dibebaskan).

Ia lahir di Makkah dua tahun beberapa bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad . Ia berkulit putih, kurus, matanya cekung, badannya bungkuk, rambutnya lebat, dan suka menyemir rambutnya dengan bahan pewarna al-hinna dan katam.

Seorang laki-laki tua dari suku Al-Azd, Yaman, pernah menyampaikan kepada Abu Bakar berita tentang dekatnya waktu akan diutusnya nabi akhir zaman. Ia adalah orang pertama yang menolong dan membenarkannya. Berita yang sama pernah disampaikan oleh Waraqah ibn Naufal kepadanya.

Abu Bakar adalah laki-laki pertama yang beriman kepada Rasulullah. Tentang keIslamannya, Rasulullah berkata, “Tidak kuajak seorang pun masuk Islam melainkan ia ragu dan bimbang, kecuali Abu Bakar. Ia tidak ragu dan bimbang ketika kusampaikan kepadanya". (HR. Ibnu Ishaq)

Tercatat beberapa nama sahabat yang masuk Islam melalui tangan-nya. Di antara mereka adalah Zubair bin Awwam,Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash, Thalhah bin Ubaydillah, dan Abu Ubaydah bin Al-Jarrah .Mereka semua termasuk orang-orang yang mendapat garansi alias jaminan masuk surga.

Abu Bakar adalah salah satu di antara sepuluh sahabat yang memperoleh jaminan masuk surga. Ia pernah memerdekakan tujuh orang budak dan mereka semua pernah disiksa karena memperjuangkan Islam. Mereka adalah Bilal, Amir ibn Fuhairah, Zunairah, Nahdiyah dan putrinya, Jariyah binti Mu'ammil, dan Ummu Ubays.

Tatkala Abu Bakar a bersiap-siap untuk berhijrah ke Habasyah (Ethiopia) dan ia sudah jauh dari kota Makkah, tiba-tiba ia bertemu dengan Ibnu Dughnah, pemuka suku Al-Ahabisy. “Kemana kamu hendak pergi, wahai Abu Bakar?” tanya Ibn Dughnah. “Kaumku telah mengusirku, menyakiti dan mengintimidasiku,” jawab Abu Bakar. “Mengapa hal itu bisa terjadi? Bukankah kamu telah bergaul dengan mereka secara baik, menolong orang-orang yang kesusahan, dan melakukan perbuatan yang makruf. Pulanglah dan aku akan menjamin keamananmu!" kata Ibnu Dughnah. Abu Bakar a pun pulang ke Makkah bersama Ibnu Dughnah. Setiba di Makkah, Ibnu Dughnah menyerukan, “Wahai orang-orang Quraisy, aku telah menjamin keamanan Ibnu Abi Quhafah (maksudnya Abu Bakar ). Karenanya, jangan sampai ada orang di antara kalian yang memperlakukannya kecuali dengan baik!” Abu Bakar memiliki sebuah mushalla kecil di depan pintu gerbang rumahnya di daerah pemukiman Bani Jumah. Ia selalu menunaikan shalat di mushalla tersebut. Karena Abu Bakar adalah orang yang berhati lembut, maka pada saat membaca Al-Qur'an, ia selalu menangis. Hal ini mendorong anak-anak, para budak, dan kaum wanita di sekitar mushallanya selalu mendekatinya.Mereka terharu dan heran melihat kondisi Abu Bakar a yang semacam itu. Kemudian beberapa orang pemuka Quraisy menemui Ibnu Dughnah sembari berkata, “Wahai Ibnu Dughnah, Anda menjamin keamanan laki-laki ini (Abu Bakar) untuk tidak mengganggu ketenangan kami! Jika ia shalat dan membaca apa yang dibawa oleh Muhammad (Al-Qur'an), ia selalu menangis. Kami khawatir anak-anak, kaum wanita dan orang-orang lemah kami akan termakan fitnah. Datangkanlah dia kemari dan suruhlah ia masuk ke rumahnya dan melakukan apa saja yang dia kehendaki!"Setelah itu Ibnu Dughnah pergi menemui Abu Bakarseraya berkata, "Wahai Abu Bakar , aku menjamin keamananmu bukan untuk mengganggu ketenangan kaummu. Mereka tidak suka melihat keadaanmu saat ini dan mereka merasa terganggu dengan hal tersebut. Masuklah ke rumahmu dan lakukanlah apa saja yang kamu kehendaki!"“Ataukah aku menolak jaminan keamananmu dan aku ridha atas jaminan keamanan dari Allah?” kata Abu Bakar . “Kamu menolak jaminan keamananku?" tanya Ibnu Dughnah. “Aku telah menolak jaminan keamananmu," jawab Abu Bakar. Ibnu Dughnah berdiri sambil berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, Ibnu Abi Quhafah (maksudnya Abu Bakar ) telah menolak jaminan keamananku. Sekarang terserah kalian apa yang akan kalian perbuat terhadap sahabat kalian ini!” Setelah itu, orang-orang bodoh kaum Quraisy mulai berani menganggu Abu Bakar; mereka terkadang meletakkan tanah di atas kepala Abu Bakar sewaktu berada di Ka'bah.

Ia bersama Nabi  pernah naik ke puncak bukit Uhud. Bersama mereka Umar dan Utsman . Tiba-tiba bukit Uhud bergetar.Nabi berkata, "Tenanglah bukit Uhud! Di atasmu ada Nabi, Abu Bakar Ash-Shiddiq, dan dua orang saksi (maksudnya Umar dan Utsman)."(HR.Al-Bukhari)

Suatu hari, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, “Siapa di antara kalian yang berpuasa pada hari ini?” “Saya”, jawab Abu Bakar a. “Siapa di antara kalian yang mengiringijenazah pada hari ini?" tanya Beliau. “Saya”, jawab Abu Bakar. “Siapa di antara kalian yang memberi makan fakir miskin pada hari ini?” tanya Beliau. “Saya”, jawab Abu Bakar ."Siapa di antara kalian yang menjenguk orang sakit pada hari ini?" tanya Beliau. “Saya”, jawab Abu Bakar a.Rasulullah lalu bersabda, “Tidak terangkum semua hal tersebut pada diri seseorang, malainkan ia akan masuk surga." (HR.Muslim)

Ia digelari Ash-Shiddiq karena ia membenarkan peristiwa isra'. Tentang Abu Bakar , Nabi pernah mengatakan, “Sesungguhnya tidak ada seorangpun di antara manusia yang sanggup berkorban dengan diri dan hartanya karena aku selain dari Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Sekiranya aku ingin mengambil seorang kekasih, aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tetapi persaudaraan Islam lebih utama. Hendaklah kalian menutup semua pintu yang ada di masjid ini kecuali pintu Abu Bakar."(HR. Bukhari)

Rasulullah mempersaudarakan Abu Bakar dengan Kharijah bin Zuhair a.

Ia pernah mengatakan, “Seandainya satu kaki saya berada di dalam surga dan yang satunya lagi berada di luarnya, berarti aku belum aman dari tipu daya terhadap Allah."

Ayat berikut diturunkan berkaitan dengan Abu Bakar. Allah berfirman, “Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka."(Al-Lail: 17)

Ia adalah teman setia Rasulullah dalam perjalanan hijrah dan yang menemani Beliau ketika berada di Gua Tsur. Abu Bakarlah yang dimaksud dalam firman Allah 3 berikut, “Dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua."(At-Taubah:40)

Ia tidak pernah absen mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah .Putrinya,Aisyah , ummul mukminin,adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah.

Di antara isterinya adalah Ummu Ruman, Qutailah, Asma' binti Umais, dan Habibah. Ia memiliki 6 (enam) orang anak, 3 (tiga) perempuan dan 3 (tiga) laki-laki. Anaknya yang laki-laki adalah Abdullah, Abdurrahman,dan Muhammad.Anaknya yang perempuan adalah Asma',Aisyah, dan Kultsum.

Abu Bakar adalah amir yang pertama kali haji dalam Islam dan orang yang pertama menjadi imam shalat pasca wafatnya Nabi .

Setelah Nabi wafat, kaum muslimin mengalami kegoncangan. Abu Bakar dengan tegas mengatakan, "Barangsiapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah mati. Dan barangsiapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup, tidak mati."Allah telah meneguhkan hati kaum muslimin berkat pernyataannya ini.

Pada tahun 11 H, kaum muslimin memilihnya menjadi pengganti (khalifah) pertama Rasulullah .Pidato politik pertamanya setelah diangkat menjadi khalifah berbunyi, “Aku diangkat menjadi pemimpin kalian, bukan berarti aku orang yang terbaik dari kalian. Kalau aku memimpin dengan baik, maka bantulah aku. Jika aku salah, maka hendaklah kalian meluruskanku. Kejujuran adalah amanat dan kebohongan adalah khianat. Orang lemah di antara kalian adalah orang kuat menurut pandanganku sampai aku menunaikan apa yang menjadi haknya.Orang kuat di antara kalian adalah orang lemah menurut pandanganku hingga aku mengambil hak darinya."

Ia menjabat sebagai khalifah selama dua tahun tiga bulan. Pada masa pemerintahannya, ia berhasil mengumpulkan Al-Qur'an, memerangi orang-orang murtad dan orang-orang yang enggan membayar zakat.Pada masanya pula dimulai pembebasan wilayah-wilayah baru.

Ia meriwayatkan 142 hadits dari Nabi . Di antaranya, ia pernah menyampaikan kepada Nabi , “Ajarilah aku sebuah do'a yang aku bermunajat dengannya di dalam shalatku!” Beliau bersabda, “Katakanlah, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku dengan aniaya yang banyak, dan tidak ada yang mengampuni dosa selain Engkau, maka berilah aku ampunan dari sisi-Mu dan kasihilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pengasih." (HR. Al-Bukhari)

Tentang Abu Bakar , Hassan ibn Tsabit bersya'ir:

Jika kamu teringat suatu hajat dari saudaramu yang kamu percayai, maka ingatlah apa yang pernah diperbuat oleh Abu Bakar.

la adalah sebaik-baik manusia, yang paling takwa, dan yang paling adil sesudah Nabi. la pula orang yang paling menepati apa-apa yang diembannya.

la adalah orang kedua-sesudah Nabi-yang paling terpuji di hadapan manusia, dan orang pertama yang membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah".

Tatkala Abu Bakar meninggal,Ali bin Abi Thalibberujar,"Semoga Allah mengasihimu, wahai Abu Bakar. Anda adalah teman akrab Rasulullah, sahabat setianya,tempat curahan hatinya, tempat menyimpan rahasianya, dan sahabatnya yang diajak bermusyawarah. Anda adalah laki-laki pertama yang masuk Islam,orang yang paling tulus imannya, orang yang paling baik yang menemani Rasulullah, yang paling banyak kebaikannya, yang paling mulia di masa lalu, yang paling mulia kedudukannya, yang paling tinggi derajatnya, dan yang paling mirip dengan Rasul dalam hal petunjuk dan jalannya. Allah menamaimu dalam kitab-Nya dengan nama shiddiq (yang membenarkan).Allah berfirman, "Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa."(Az-Zumar:33)Orang yang membenarkanialah Muhammad dan yang membenarkan ialah Abu Bakar a. Anda adalah orang yang paling dermawan di kala orang lain bersifat kikir. Anda telah menemani Nabi menghadapi berbagai kesulitan di kala orang lain berdiam diri. Anda telah menemani Nabi dengan setia di masa-masa kritis dan menggantikan Beliau (khalifah) dengan baik dan menjalankan khilafah dengan baik."

Tatkala ia sakit, para sahabat mengatakan kepadanya, “Bolehkah kami memanggil dokter untuk memeriksa penyakitmu?" "Dokter telah memeriksa penyakitku," jawab Abu Bakar. “Apa yang dikatakan dokter tentang penyakitmu?” tanya mereka. Abu Bakar menjawab, "Dia mengatakan, “Sesungguhnya Aku Maha Kuasa berbuat apa yang Aku kehendaki."

Abu Bakar meninggal tahun 12 H dalam usia 63 tahun, persis seperti usia Nabi  saat meninggal. Jasadnya dimakamkan di samping makam Rasulullah  di kamar Aisyah. Sebelum meninggal, ia menunjuk Umar sebagai khalifah yang menggantikannya.

insyouf.com
insyouf.com Religi dan Motivasi + Wawasan

Posting Komentar untuk "Abu Bakar Ash- Shiddiq, Laki-laki Pertama yang Beriman kepada Rasulullah"